, Τρίτη
18 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Ηλεκτρονική υποβολή για επίδομα μητρότητας και μέσω των ΚΕΠ

Ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí Ãéþñãïò Êáìßíçòóôéò åðéóêåöôçêå êáé îåíáãçóåß ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ÌÝóùí ÅíçìÝñùóçò óôï áíáêáôáóêåõáóìÝíï ìå âÜóç ôá ðéï óýã÷ñïíá ðñüôõðá ÊÝíôñï ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí (ÊÅÐ) ôçò ðëáôåßáò Âéêôùñßáò. (EUROKINISSI / ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω των ΚΕΠ προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θόδωρου Λιβάνιου.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή χορήγησης επιδόματος μητρότητας παρεχόταν μόνο μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση αφορά τα επιδόματα μητρότητας και λοχείας, για τα οποία στο εξής οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω των ΚΕΠ, δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη.

Η απόφαση καθορίζει τα βήματα που θα ακολουθούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που θα καταχωρούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες) και το είδος του επιδόματος.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.